allocarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocarp.

Từ điển Anh Việt

  • allocarp

    * danh từ

    quả lai giống