all-to-all scatter (aas) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-to-all scatter (aas) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-to-all scatter (aas) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-to-all scatter (aas).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-to-all scatter (aas)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tán xạ từ mọi nơi, tới mọi nơi