all-to-all broadcast (aab) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-to-all broadcast (aab) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-to-all broadcast (aab) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-to-all broadcast (aab).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-to-all broadcast (aab)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quảng bá mọi nơi - tới mọi nơi