alisma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alisma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alisma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alisma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alisma

    small genus of aquatic or semiaquatic plants

    Synonyms: genus Alisma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).