algae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algae.

Từ điển Anh Việt

 • algae

  /'ælgə/

  * danh từ, số nhiều algae

  /'ældʤi:/

  (thực vật học) tảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algae

  Similar:

  alga: primitive chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic organisms lacking true stems and roots and leaves