aldous huxley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldous huxley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldous huxley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldous huxley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aldous huxley

    Similar:

    huxley: English writer; grandson of Thomas Huxley who is remembered mainly for his depiction of a scientifically controlled utopia (1894-1963)

    Synonyms: Aldous Leonard Huxley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).