albanian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albanian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albanian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albanian.

Từ điển Anh Việt

 • albanian

  /æl'beinjən/

  * tính từ

  (thuộc) An-ba-ni

  (sử học) (thuộc) Ê-cốt

  * danh từ

  người An-ba-ni

  tiếng An-ba-ni

  (sử học) người Ê-cốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albanian

  * kinh tế

  An-ba-ni

  người An-ba-ni

  tiếng An-ba-ni

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albanian

  a native or inhabitant of Albania

  the Indo-European language spoken by the people of Albania

  of or relating to Albania or its people or language or culture