albanian monetary unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albanian monetary unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albanian monetary unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albanian monetary unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albanian monetary unit

    monetary unit in Albania

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).