alate termite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alate termite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alate termite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alate termite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alate termite

    * kỹ thuật

    con mối cánh