al-iraq nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al-iraq nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al-iraq giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al-iraq.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al-iraq

    Similar:

    iraq: a republic in the Middle East in western Asia; the ancient civilization of Mesopotamia was in the area now known as Iraq

    Synonyms: Republic of Iraq, Irak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).