airing cupboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airing cupboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airing cupboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airing cupboard.

Từ điển Anh Việt

  • airing cupboard

    * danh từ

    tủ ngăn được sưởi nóng đựng khăn trải giừơng, khăn tắm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airing cupboard

    a warm cupboard where you put newly washed clothes until they are completely dry