air-break switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-break switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-break switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-break switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-break switch

    * kỹ thuật

    cầu dao không khí