air-blow core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-blow core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-blow core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-blow core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-blow core

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ruột cát phun

    ruột cát thổi