air-blower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-blower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-blower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-blower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-blower

    * kỹ thuật

    bộ quạt gió