air-blast froster [quick freezer] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-blast froster [quick freezer] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-blast froster [quick freezer] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-blast froster [quick freezer].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-blast froster [quick freezer]

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy kết đông nhanh dùng quạt gió