ailanthus silkworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ailanthus silkworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ailanthus silkworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ailanthus silkworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ailanthus silkworm

    large green silkworm of the cynthia moth

    Synonyms: Samia cynthia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).