ailanthus altissima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ailanthus altissima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ailanthus altissima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ailanthus altissima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ailanthus altissima

    Similar:

    tree of heaven: deciduous rapidly growing tree of China with foliage like sumac and sweetish fetid flowers; widely planted in United States as a street tree because of its resistance to pollution

    Synonyms: tree of the gods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).