ahistoric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahistoric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahistoric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahistoric.

Từ điển Anh Việt

  • ahistoric

    Cách viết khác : ahistorical