agriculturist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agriculturist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agriculturist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agriculturist.

Từ điển Anh Việt

  • agriculturist

    /,ægri'kʌltʃərəlist/ (agriculturist) /,ægri'kʌltʃərist/

    * danh từ

    nhà nông học ((cũng) scientific agriculturalist)

    nhà nông; người làm ruộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet