agminate folliculitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agminate folliculitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agminate folliculitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agminate folliculitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agminate folliculitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm nang lông tụ