agist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agist.

Từ điển Anh Việt

  • agist

    /ə'dʤist/

    * ngoại động từ

    nhận cho vật nuôi vào ăn cỏ

    đánh thuế (một miếng đất, hoặc người chủ đất)