affiliated retailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affiliated retailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affiliated retailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affiliated retailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affiliated retailer

    * kinh tế

    người bán lẻ dây chuyền