affaire d'honneur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affaire d'honneur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affaire d'honneur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affaire d'honneur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • affaire d'honneur

    Similar:

    duel: a prearranged fight with deadly weapons by two people (accompanied by seconds) in order to settle a quarrel over a point of honor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).