aerophil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerophil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerophil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerophil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerophil

    * kỹ thuật

    y học:

    sinh vật ưa khí