aeonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeonium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeonium

    a genus of plants of the family Crassulaceae

    Synonyms: genus Aeonium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).