aeolic dialect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolic dialect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolic dialect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolic dialect.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeolic dialect

    Similar:

    aeolic: the dialect of Ancient Greek spoken in Thessaly and Boeotia and Aeolis

    Synonyms: Eolic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).