aegilops triuncalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegilops triuncalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegilops triuncalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegilops triuncalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegilops triuncalis

    Similar:

    goat grass: European grass naturalized as a weed in North America; sharp-pointed seeds cause injury when eaten by livestock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).