adzing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adzing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adzing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adzing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adzing machine

    * kỹ thuật

    máy đốn cây

    giao thông & vận tải:

    máy vạt xách tay