adverb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverb.

Từ điển Anh Việt

 • adverb

  /'ædvə:b/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) phó từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adverb

  the word class that qualifies verbs or clauses

  a word that modifies something other than a noun