adverbially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverbially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverbially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverbially.

Từ điển Anh Việt

  • adverbially

    * phó từ

    như một phó từ, theo cách thức của một phó từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adverbially

    as an adverb

    the prepositional phrase here is used adverbially