adsorbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbed

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vật hấp phụ