adrenocorticotrophic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenocorticotrophic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenocorticotrophic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenocorticotrophic.

Từ điển Anh Việt

  • adrenocorticotrophic

    kích thích thượng thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet