adonic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adonic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adonic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adonic line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adonic line

    Similar:

    adonic: a verse line with a dactyl followed by a spondee or trochee; supposedly used in laments by Adonis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).