admeasure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admeasure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admeasure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admeasure.

Từ điển Anh Việt

  • admeasure

    /æd'meʤə/

    * ngoại động từ

    quy định từng phần; chia phần ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • admeasure

    determine the quantity of someone's share