adiposis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiposis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiposis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiposis.

Từ điển Anh Việt

  • adiposis

    /'ædipousis/

    * danh từ

    (y học) chứng phát phì

Từ điển Anh Anh - Wordnet