add-in libraries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-in libraries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-in libraries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-in libraries.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add-in libraries

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các thư viện bổ sung