adb (apple desktop bus) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adb (apple desktop bus) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adb (apple desktop bus) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adb (apple desktop bus).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adb (apple desktop bus)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ADB