activator ion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activator ion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activator ion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activator ion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activator ion

    * kỹ thuật

    iôn kích hoạt