actinolit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinolit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinolit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinolit.

Từ điển Anh Việt

  • actinolit

    * danh từ

    (khoáng) actinolit