acrania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrania

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng không sọ sự thiếu sọ bẩm sinh, hoặc một phần, hoặc hoàn toàn