acranial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acranial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acranial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acranial.

Từ điển Anh Việt

  • acranial

    * tính từ

    (y học) không sọ, thiếu sọ