acinose structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acinose structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acinose structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acinose structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acinose structure

    * kinh tế

    cấu trúc dạng hạt