acinonyx jubatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acinonyx jubatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acinonyx jubatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acinonyx jubatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acinonyx jubatus

    Similar:

    cheetah: long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game

    Synonyms: chetah

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).