acidulous water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidulous water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidulous water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidulous water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acidulous water

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước sủi bọt