achromatin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achromatin

    the part of a cell nucleus that is relatively uncolored by stains or dyes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).