acapulco gold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acapulco gold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acapulco gold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acapulco gold.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acapulco gold

    a particularly potent variety of marijuana

    Synonyms: Mexican green

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).