acadia national park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acadia national park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acadia national park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acadia national park.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acadia national park

    a national park in Maine showing marine erosion and glaciation; includes seashore and also the highest point on the Atlantic coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).