abrogation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrogation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrogation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrogation.

Từ điển Anh Việt

 • abrogation

  /,æbrou'geiʃn/

  * danh từ

  sự bãi bỏ, sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu; sự bài trừ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abrogation

  * kinh tế

  hủy bỏ

  sự bãi bỏ

  thủ tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abrogation

  the act of abrogating; an official or legal cancellation

  Synonyms: repeal, annulment