abortive enterprise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abortive enterprise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abortive enterprise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abortive enterprise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abortive enterprise

    * kinh tế

    xí nghiệp chết yểu