aboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aboard.

Từ điển Anh Việt

 • aboard

  /ə'bɔ:d/

  * phó từ

  trên tàu, trên boong tàu, trên thuyền, trên xe lửa; trên máy bay

  to go aboard: lên tàu, lên boong

  dọc theo; gần, kế

  close (hard) aboard: nằm kế sát

  to keep the land aboard: đi dọc theo bờ

  all aboard!: đề nghị mọi người lên tàu!

  to fall aboard of a ship: va phải một chiếc tàu khác

  * giới từ

  lên trên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay...)

  to go aboard a ship: lên tàu

  to travel aboard a special train: đi du lịch trên một chuyến xe lửa đặc biệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aboard

  * kinh tế

  trên tàu

  * kỹ thuật

  trên tàu

  giao thông & vận tải:

  trên mạn tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aboard

  on a ship, train, plane or other vehicle

  Synonyms: on board

  on first or second or third base

  Their second homer with Bob Allison aboard

  Synonyms: on base

  side by side

  anchored close aboard another ship

  Synonyms: alongside

  part of a group

  Bill's been aboard for three years now